افتتاحیه ۸۰۰میلیون تومانی«خوب بد جلف ارتش سری»

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
۱۳۹۸/۱۲/۴ یکشنبه
(0)
(0)
افتتاحیه ۸۰۰میلیون تومانی«خوب بد جلف ارتش سری»
افتتاحیه ۸۰۰میلیون تومانی«خوب بد جلف ارتش سری»

🔹مطرب:۳۸ میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان/۱۴ هفته

🔹چشم و گوش بسته: ۱۲میلیارد و۷۰۰  میلیون تومان/۱۴هفته
🔹زیر نظر: ۸میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان /۷
هفته
🔹جهان با من برقص:۷میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان/۶هفته
🔹منطقه پرواز ممنوع:۵میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان/۱۴ هفته
🔹خوب بد جلف ارتش سری:۸۰۰ میلیون تومان/۲ روز
🔹امیر: ۱۴۰ میلیون تومان/ ۵هفته
🔹یادم تو را فراموش:۱۱۰ میلیون تومان/۱ هفته
🔹دوئت:۶۱ میلیون تومان/۲ هفته
🔹نرگس مست:۳۱ میلیون تومان/۱ هفته
🔹بی وزنی: ۳۰ میلیون تومان/۱ هفته
🔹عطر داغ:۵ میلیون تومان/۲ روز
🔹چهل و هفت:۳ میلیون تومان/۲ روز