آش سوزی در مجتمع کورش

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
آش سوزی در مجتمع کورش
آتش هم مهارِ اقتدار مدیران کورش مال شدآتش هم مهارِ اقتدار مدیران کورش مال شد - ریم که آتش سوزی مجتمع کورش با اقتدار - حادثه آتش سوزی انبار یکی از واحدهای - ز آتش‌سوزی در طبقه منفی شش مجتمع کورش - cbu8a1.jpg در طبقه منفی ششم مجتمع کور - گرفته است در صورتی که حریق فقط مربوط - وزهای عادی در خدمت هموطنان عزیز خواهد - ، همکارانم در کورش مال و همراهی شما م - قه منفی شش مجتمع کورش رخ داد که به سر - ه منفی ششم مجتمع کورش انباری کوچکی وج - به خارج از مجتمع منتقل می‌کرد و - به خارج از مجتمع هدایت می‌شد، گم - ه آتش سوزی مجتمع کورش با اقتدار و تدب - دار مدیران کورش مال شد ساعت 13:15 امر - ی شش مجتمع کورش رخ داد که به سرعت با - بیر مدیران کورش مال و حضور به موقع آت - ششم مجتمع کورش انباری کوچکی وجود داش - سوزی مجتمع کورش با اقتدار و تدبیر سری
رادیو کورش ، کورش مال ، رادیو کورش مال ، مهندس میرعالی ، آتش سوزی در کورش مال ، حریق در کورش مال ، مهار آتش در کوروش ، آش سوزی در مجتمع کورش ، مجتمع کورش ، آتش نشان ، مهار آتش ، کورش مال در آتش ، آتش سوزی انبار در کورش مال ، مجتمع کورش آتش گرفت ، آتش سوزی کوروش ، حریق در کوروش ، مدیرعامل مجتمع کوروش ، مصاحبه مدیر کوروش با شبکه خبر ،
299 بازدید، سه شنبه بیست و هشتم شهریور ۹۶
شرکت سازنده