اولین کتاب تخصصی مدیریت مراکز تجاری

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
اولین کتاب تخصصی مدیریت مراکز تجاری
تندیس برند برتر مراکز تجاری در انحصار مدیر کورش مالتندیس برند برتر مراکز تجاری در انحصار مدیر کورش مال - یرعالی که اولین کتاب تخصصی مدیریت مرا - j;توان این کتاب را به عنوان منبعی قاب - رجم و مولف کتاب «چهار اصل مهم د - مشاور علمی کتاب تشکر نموده است. کن - شهریور 97، مدیریت کورش‌مال در پن - » از مدیریت کورش‌مال تجلیل - نش در حوزه مدیریت مراکز تجاری نیز از - اصل مهم در مدیریت مراکز تجاری آسیایی& - j;برداری و مدیریت آینده‌نگرانه م - برند برتر مراکز تجاری در انحصار مدیر - ندهای برتر مراکز خرید و مجتمع های تجا - س برندها و مراکز تجاری برتر ایران که - ن برندها و مراکز تجاری که شبی پرخاطره - وزه مدیریت مراکز تجاری نیز از مهندس ع - برتر مراکز تجاری در انحصار مدیر کورش - مجتمع های تجاری کشور با حضور جمع کثی - ها و مراکز تجاری برتر ایران که در محل - ها و مراکز تجاری که شبی پرخاطره را بر - یریت مراکز تجاری نیز از مهندس علی میر
برندهای برتر مراکز خرید ، برندهای برتر مراکز خرید ، کورش مال اول شد ، تجارت طلایی ، مجتمع های تجاری ، تجارت طلایی ، هتل المپیک ، مدیریت کورش‌مال ، پنجمین کنفرانس برندها و مراکز تجاری ، شاهرخ کشاورز ، مدیرعامل مؤسسه تجارت طلایی ، پرمخاطب‌ترین پردیس سینمایی جهان ، علی میرعالی ، مهندس علی میرعالی ، تخصصی مدیریت مراکز تجاری ، اولین کتاب تخصصی مدیریت مراکز تجاری ، چهار اصل مهم در مدیریت مراکز تجاری آسیایی ، چهار اصل مهم در مدیریت مراکز تجاری ، خدماتی، رفاهی و فرهنگی ، کنفرانس تجلیل از برترین برندها و مراکز تجاری ، رادیو کورش ، رادیو کوروش ، رادیو اینترنتی کورش ، کورش مال ، مرکز تجاری کورش ، مرکز خرید کورش ،
348 بازدید، یکشنبه هجدهم شهریور ۹۷
شرکت سازنده