شهردار منطقه 5 در کورش مال

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
شهردار منطقه 5 در کورش مال
مهندس میرعالی: صنعت تکنولوژی برای مراکز خرید یک تهدید نیست بلکه یک فرصت است.مهندس میرعالی: صنعت تکنولوژی برای مراکز خرید یک تهدید نیست بلکه یک فرصت است. - با شهرداری منطقه 5 داشته،صنعت تکنولوژ - ش های اصلی منطقه 5 شهرداری تهران است. - با شهرداری منطقه 5 داشته و امیدواریم - داری منطقه 5 داشته،صنعت تکنولوژی برخل - اصلی منطقه 5 شهرداری تهران است. اساتی - داری منطقه 5 داشته و امیدواریم این رو - گذار شود. 5 ماه پیش از اپلیکیشن کورش - دس میرعالی در نشست خبری استارت آپی مو - این رویداد در مجتمع تجاری کورش برگزار - کارآفرینی در بافت فرسوده، دستفروشی و - ت شهری نیز در این رویداد هستند و حضور - کورش مال) در نشست خبری استارت آپی مو - آپی موپک: کورش مال پیش از این هم همک - جتمع تجاری کورش برگزار می‌شود و - عامل مجتمع کورش مال) در نشست خبری است - ز اپلیکیشن کورش مال رونمایی کردیم و 3 - ق اپلیکیشن کورش مال است. ما در قبال م - موپک: کورش مال پیش از این هم همکاری خ - laquo;کورش مال پیش از این هم همکاری خ - یکیشن کورش مال رونمایی کردیم و 30 درص - یکیشن کورش مال است. ما در قبال مردم م - دیریت کورش مال در ادامه افزود: مجتمع
مهندس میرعالی ، مهندس میرعالی موپک ، استارت آپی موپک ، شهردار منطقه 5 در کورش مال ، شهردار منطقه 5 ، رویداد موپک یک رویداد استارت‌آپی ، ایده پردازی و توسعه کارآفرینی شهری ، مدیرعامل مجتمع کورش مال ، سید مازیار علوی کورش مال ، دکتر سید مازیار علوی کورش مال ، دکتر سید محسن اسدی ، سید محسن اسدی کورش مال ، اسدی کوروش مال ، رادیو کورش رویداد موپک ، استارت‌آپی رادیو کورش ، مصاحبه رادیو کورش با شهردار منطقه 5 ، محسن اسدی در رادیو کورش ، سید محسن اسدی در رادیو کورش ، سخنراانی محسن اسدی در کورش مال ، میلاد حسن زاده رادیو ، نیلوفر نگهبان رادیو ، مجتمع تجاری کورش ،
459 بازدید، سه شنبه بیست و پنجم مهر ۹۶
مهندس میرعالی: افتخارم این است که جوانان مملکتم ایده دهندمهندس میرعالی: افتخارم این است که جوانان مملکتم ایده دهند - محسن اسدی شهردار منطقه5 تهران در حاش - شهردار ی و شهردار منطقه 5 و تیم اجرای - ی و شهردار منطقه 5 و تیم اجرایی و اسپ - ردار منطقه 5 و تیم اجرایی و اسپانسر ه - طقه5 تهران در حاشیه مراسم رویداد موپک - دس میرعالی در مصاحبه اختصاصی خود در پ - اعلام کرد در برگزاری برنامه های اینچ - ل کورش مال در پاسخ به اینکه ایا این ا - هایی که ما در این برنامه شنیدیم بحث م - صاصی رادیو کورش با مهندس میرعالی مدیر - ه اخت عامل کورش مال و دکتر محسن اسدی - مدیر عامل کورش مال در پاسخ به اینکه - رای مجموعه کورش مفید بوده یا خیر ادام - فعالیت های کورش مال مرتبط و جذاب بودن - عامل کورش مال و دکتر محسن اسدی شهردا - عامل کورش مال در پاسخ به اینکه ایا ا - داد تقریبا مال ها جزیی از شهر هستند ب - ت های کورش مال مرتبط و جذاب بودند. م - موفق کورش مال در همایش برند های برتر
مهندس میر عالی موپک ، مصاحبه مهندس میرعالی موپک ، رادیو کورش موپک ، رویداد موپک ، محسن اسدی شهردار منطقه 5 ، دکتر اسدی شهردار ، مصاحبخ دکتر اسدی شهردار منطقه 5 ، شهردار منطقه 5 در رادیو کورش ، میرعالی و اسدی ، شهردار منطقه 5 در کورش مال ، صحبت های شهردار منطقه 5 درباره کورش ، رادیو کورش و دکتر محسن اسدی ، متن صحبت های مهندس میرعالی موپک ، گزارش تصویری رادیو کورش از موپک ، مصاحبه اختصاصی دکتر اسدی با رادیو کورش ، دکتر محسن اسدی در رادیو کورش ،
836 بازدید، پنج شنبه بیست و هفتم مهر ۹۶
شرکت سازنده