صحبت های شهردار منطقه 5 درباره کورش

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
صحبت های شهردار منطقه 5 درباره کورش
مهندس میرعالی: افتخارم این است که جوانان مملکتم ایده دهندمهندس میرعالی: افتخارم این است که جوانان مملکتم ایده دهند - اری برنامه های اینچنینی به طور قطع ای - با فعالیت های کورش مال مرتبط و جذاب - همایش برند های برتر مراکز تجاری در پا - اری برنامه های اینچنین می باشد پاسخ د - ی از نابغه های ناسا ایرانی هستند اشار - محسن اسدی شهردار منطقه5 تهران در حاش - شهردار ی و شهردار منطقه 5 و تیم اجرای - ی و شهردار منطقه 5 و تیم اجرایی و اسپ - ردار منطقه 5 و تیم اجرایی و اسپانسر ه - صاصی رادیو کورش با مهندس میرعالی مدیر - ه اخت عامل کورش مال و دکتر محسن اسدی - مدیر عامل کورش مال در پاسخ به اینکه - رای مجموعه کورش مفید بوده یا خیر ادام - فعالیت های کورش مال مرتبط و جذاب بودن
مهندس میر عالی موپک ، مصاحبه مهندس میرعالی موپک ، رادیو کورش موپک ، رویداد موپک ، محسن اسدی شهردار منطقه 5 ، دکتر اسدی شهردار ، مصاحبخ دکتر اسدی شهردار منطقه 5 ، شهردار منطقه 5 در رادیو کورش ، میرعالی و اسدی ، شهردار منطقه 5 در کورش مال ، صحبت های شهردار منطقه 5 درباره کورش ، رادیو کورش و دکتر محسن اسدی ، متن صحبت های مهندس میرعالی موپک ، گزارش تصویری رادیو کورش از موپک ، مصاحبه اختصاصی دکتر اسدی با رادیو کورش ، دکتر محسن اسدی در رادیو کورش ،
836 بازدید، پنج شنبه بیست و هفتم مهر ۹۶
شرکت سازنده