مجری همایش گلرنگ

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
مجری همایش گلرنگ
همایش رونمایی از استاندارد راهبری شرکتی برگزار شد.همایش رونمایی از استاندارد راهبری شرکتی برگزار شد. - در این همایش دکتر فضلی بیان داشت: - نیز در این همایش ابراز داشت: ما داریم - نیز در این همایش طی سخنانی استاندارد - گروه صنعتی گلرنگ وجود داشت و خوب هم ب - گروه صنعتی گلرنگ ادامه داد: اگر استان - گروه صنعتی گلرنگ شاهد آن است مرهون اع - عامل شرکت گلرنگ سیستم نیز تصریح کرد: - گروه صنعتی گلرنگ نیز در این همایش طی
گروه صنعتی گلرنگ ، گلرنگ ، دکتر فضلی ، دکتر فضلی گلرنگ ، مهدی فضلی ، دکتر مهدی فضلی ، رونمایی از استاندارد راهبری شرکتی ، استاندارد راهبری شرکتی ، Corporate Governance ، ساب هلدینگ‌ها ، دوشنبه ۲۰ فرودین ماه ، پردیس سینمایی کورش ، مهندس فاضلیان ، دکتر ابراهیمی ، دکتر سزاوار ، مهندس کیانی ، دکتر عباسی ، دکتر رجبی ، مدیر امور مجامع و ارزشیابی گروه صنعتی گلرنگ ، دکتر عباسی مدیر عامل شرکت گلرنگ ، رادیو کورش ، مجری همایش استاندارد راهبری شرکتی ، مجری همایش گلرنگ ، میلاد حسن زاده رادیو کورش ، نیلوفر نگهبان رادیو کورش ، مهندس میرعالی استاندارد راهبری شرکتی ، مجتمع کورش ، کورش مال ، مرکز تجاری کورش ، سینما کورش ،
370 بازدید، دوشنبه بیستم فروردین ۹۷