میرعالی و اسدی

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
میرعالی و اسدی
مهندس میرعالی: افتخارم این است که جوانان مملکتم ایده دهندمهندس میرعالی: افتخارم این است که جوانان مملکتم ایده دهند - ش با مهندس میرعالی مدیر عامل کورش مال - .jpg مهندس میرعالی در مصاحبه اختصاصی - ل ک و رش مال و دکتر محسن اسدی شهردار من - یت پارکینگ و حمل و نقل شهری همه با فع - مال مرتبط و جذاب ب و دند. مدیر م و فق ک - این ا و لین و آخرین قدم در برگزاری برن - ا می پسندم و افتخارم این است که ج و انا - دکتر محسن اسدی شهردار منطقه5 تهران د
مهندس میر عالی موپک ، مصاحبه مهندس میرعالی موپک ، رادیو کورش موپک ، رویداد موپک ، محسن اسدی شهردار منطقه 5 ، دکتر اسدی شهردار ، مصاحبخ دکتر اسدی شهردار منطقه 5 ، شهردار منطقه 5 در رادیو کورش ، میرعالی و اسدی ، شهردار منطقه 5 در کورش مال ، صحبت های شهردار منطقه 5 درباره کورش ، رادیو کورش و دکتر محسن اسدی ، متن صحبت های مهندس میرعالی موپک ، گزارش تصویری رادیو کورش از موپک ، مصاحبه اختصاصی دکتر اسدی با رادیو کورش ، دکتر محسن اسدی در رادیو کورش ،
1544 بازدید، پنج شنبه بیست و هفتم مهر ۹۶