هفتم اردیبهشت مقارن است با هشتاد و هشتمین سالروز میلاد گرانقدر استاد حاج محمد کریم فضلی پدر معنوی گروه صنعتی گلرنگ

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
هفتم اردیبهشت مقارن است با هشتاد و هشتمین سالروز میلاد گرانقدر استاد حاج محمد کریم فضلی پدر معنوی گروه صنعتی گلرنگ
هفتم اردیبهشت، سالروز میلاد گرانقدر بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ گرامی باد+فیلمهفتم اردیبهشت، سالروز میلاد گرانقدر بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ گرامی باد+فیلم - باد+فیلم هفتم اردیبهشت مقارن است با هشتاد و هشتمین سالروز میلاد گرانقدر استاد حاج محمد کریم فضلی پدر معنوی گروه صنعتی گلرنگ /uploadfile/file_portal/si - -فضلی.jpg هفتم اردیبهشت مقارن است با هشتاد و هشتمین سالروز میلاد گرانقدر استاد حاج محمد کریم فضلی پدر معنوی گروه صنعتی گلرنگ . او که عمر پر برکت خویش را - لت سن چندی است که در بستر بیماری بسر - روف داشت و با آرزوی اشتغال جوانان این - رن این روز با روزهای آغازین ماه م با رک - د. امید که با دعای خیر شما عزیزان و ا - راه ت و سعه و آبادانی کش و ر به حد ت و ان - مصر و ف داشت و با آرز و ی اشتغال ج و انان ا - ا درین مرز و ب و م از هیچ ک و ششی دریغ ن و - شما عزیزان و الطاف خدا و ند متعال شاهد - ض و ر پر خیر و برکت ایشان در جمعمان باش - اردیبهشت، سالروز میلاد گرانقدر بنیان - شت، سالروز میلاد گرانقدر بنیانگذار گر - لروز میلاد گرانقدر بنیانگذار گروه صنع - اران خصوصا استاد حاج محمد کریم فضلی ک - صوصا استاد حاج محمد کریم فضلی که به س - استاد حاج محمد کریم فضلی که به سبب ک - د حاج محمد کریم فضلی که به سبب کهولت - محمد کریم فضلی که به سبب کهولت سن چن - بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ گرامی باد - نگذار گروه صنعتی گلرنگ گرامی باد+فیلم - گروه صنعتی گلرنگ گرامی باد+فیلم /upl
، فتم اردیبهشت ، سالروز میلاد گرانقدر بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ گرامی باد ، بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ ، هفتم اردیبهشت مقارن است با هشتاد و هشتمین سالروز میلاد گرانقدر استاد حاج محمد کریم فضلی پدر معنوی گروه صنعتی گلرنگ ، هشتاد و هشتمین سالروز میلاد گرانقدر استاد حاج محمد کریم فضلی ، پدر معنوی گروه صنعتی گلرنگ ، حاج محمد کریم فضلی ، گروه صنعتی گلرنگ ، رادیو کورش ، کورش مال ، مهدی فضلی ، هفتم اردیبهشت ،
228 بازدید، یکشنبه هفتم اردیبهشت ۹۹