همایش آغاز سال کاری گروه صنعتی گلرنگ

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
همایش آغاز سال کاری گروه صنعتی گلرنگ
همایش آغاز سال کاری گروه صنعتی گلرنگ برگزار شد.همایش آغاز سال کاری گروه صنعتی گلرنگ برگزار شد. - همایش آغاز سال کاری گروه صنعتی گلرنگ - ش دیگری از همایش آغاز سال کاری گروه ک - ی در مراسم آغاز سال کاری گروه صنعتی گ - ی از همایش آغاز سال کاری گروه که هم ا - مراسم آغاز سال کاری گروه صنعتی گلرنگ - همایش آغاز سال کاری گروه که هم اکنون - م آغاز سال کاری گروه صنعتی گلرنگ با ا - ش آغاز سال کاری گروه که هم اکنون در ح - ز سال کاری گروه صنعتی گلرنگ با اشاره - مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ در بخش دی - ز سال کاری گروه که هم اکنون در حال بر - کاری گروه صنعتی گلرنگ با اشاره به ان - عامل گروه صنعتی گلرنگ در بخش دیگری ا - گروه صنعتی گلرنگ با اشاره به اندوه هم - گروه صنعتی گلرنگ در بخش دیگری از همای
همایش آغاز سال کاری گروه صنعتی گلرنگ ، هتل اسپیناس پالاس ، گروه صنعتی گلرنگ ، به گزارش رادیو کورش ، دکتر فضلی ، آغاز سال کاری ، مبلغ ۱۵ میلیارد تومان ، مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ ، ساب‌هلدینگ‌ها ، رادیو کورش ، گزارش اختصاصی رادیو کورش ، رادیو اینترنتی کورش ، کورش مال ، مدیران کورش مال ، مدیران گلرنگ ، شنبه 17 فروردین 98 ، فروردین 98 ، 17 فروردین ،
180 بازدید، شنبه هفدهم فروردین ۹۸
شرکت سازنده