پنجمین کنفرانس برندها و مراکز تجاری

اپلیکیشن اندروید رادیو کورش
پنجمین کنفرانس برندها و مراکز تجاری
تندیس برند برتر مراکز تجاری در انحصار مدیر کورش مالتندیس برند برتر مراکز تجاری در انحصار مدیر کورش مال - nj;مال در پنجمین کنفرانس برندها و مرا - ر کورش مال پنجمین همایش تقدیر و تجلیل - پنجمین کنفرانس تجلیل از برترین بر - از برترین برندها و مراکز تجاری که شب - از برترین برندها و مراکز تجاری ایران - مایش تقدیر و تجلیل از برندهای برتر مر - هاکز خرید و مجتمع های تجاری کش و ر با - و ز پنجشنبه و به میزبانی م و سسه تجارت ط - ه عمل آ و رد و گفت: سال گذشته پردیس سین - قرار گرفت و اینک این افتخار را برای - برند برتر مراکز تجاری در انحصار مدیر - ندهای برتر مراکز خرید و مجتمع های تجا - ن برندها و مراکز تجاری که شبی پرخاطره - وزه مدیریت مراکز تجاری نیز از مهندس ع - صصی مدیریت مراکز تجاری را ترجمه و تال - برتر مراکز تجاری در انحصار مدیر کورش - مجتمع های تجاری کشور با حضور جمع کثی - ها و مراکز تجاری که شبی پرخاطره را بر - یریت مراکز تجاری نیز از مهندس علی میر - یریت مراکز تجاری را ترجمه و تالیف نمو
برندهای برتر مراکز خرید ، برندهای برتر مراکز خرید ، کورش مال اول شد ، تجارت طلایی ، مجتمع های تجاری ، تجارت طلایی ، هتل المپیک ، مدیریت کورش‌مال ، پنجمین کنفرانس برندها و مراکز تجاری ، شاهرخ کشاورز ، مدیرعامل مؤسسه تجارت طلایی ، پرمخاطب‌ترین پردیس سینمایی جهان ، علی میرعالی ، مهندس علی میرعالی ، تخصصی مدیریت مراکز تجاری ، اولین کتاب تخصصی مدیریت مراکز تجاری ، چهار اصل مهم در مدیریت مراکز تجاری آسیایی ، چهار اصل مهم در مدیریت مراکز تجاری ، خدماتی، رفاهی و فرهنگی ، کنفرانس تجلیل از برترین برندها و مراکز تجاری ، رادیو کورش ، رادیو کوروش ، رادیو اینترنتی کورش ، کورش مال ، مرکز تجاری کورش ، مرکز خرید کورش ،
348 بازدید، یکشنبه هجدهم شهریور ۹۷
شرکت سازنده